Tarnijate tegevusjuhend

Enersense tarnijate tegevusjuhend

1 Sissejuhatus

1.1 Taust ja eesmärk

Enersense International Plc ja selle kontserni ettevõtted (koos Enersense) on pühendunud oma tegevuses järgima seadusi ja kõrgemaid eetika põhimõtteid.

Selles tarnijate tegevusjuhendis on sätestatud põhimõtted, mida Enersense’i tarnijad peavad oma tegevuses järgima. Tegevusjuhendis määratletakse Enersense’i lähenemine eetilistele äritavadele, inimõigustele ja tööalastele õigustele ning keskkonnaga seotud väärtustele. Ühiselt kokkulepitud tegevuspõhimõtetega edendame kasumlikku äritegevust ning vastutustundlikkuse ja aususe kultuuri, väldime ebaseaduslikke ja ebaeetilisi tavasid ning suurendame sidusrühmade usaldust.

Kõik Enersense’i tarnijad peavad alati seda tegevusjuhendit järgima ning see tegevusjuhend on kõigi tarnijate ja Enersense’i vahel sõlmitud lepingute lahutamatu osa. Lisaks sellele tegevusjuhendile peavad tarnijad alati järgima kohalikke õigusakte, nii et see tegevusjuhend sisaldab alati miinimumnõudeid Enersense’i tarnijate tegevusele.

1.2 Kasutusala

Seda tegevusjuhendit kohaldatakse Enersense’i tarnijate suhtes kõigis riikides, kus Enersense tegutseb.

Selles tegevusjuhendis tähistab „tarnija“ kõiki osapooli, kes tarnivad Enersense’ile otseselt või kaudselt tooteid või teenuseid või pakuvad tooteid või teenuseid Enersense’i nimel. Tarnijad peavad Enersense’ile tooteid või teenuseid pakkudes tagama, et nende enda tarnijad ja alltöövõtjad järgivad käesolevat tegevusjuhendit või tarnija enda sarnast juhendit.

2 Äritegevused

2.1 Vastavus õigusaktidele

Tarnijad peavad kõigis äritegevustes hoolikalt järgima kõiki kehtivaid seadusi, põhikirju, korraldusi, riiklikke juhiseid ning eetilisi äripõhimõtteid. Õigusaktidega kehtestatud kohalikke nõudeid tuleb täita ka siis, kui nende nõuded on rangemad kui käesolevas tegevusjuhendis loetletud nõuded.

Tarnijad peavad hoolitsema ebaseadusliku tegevuse ennetamise ja avastamise eest ning propageerima töökultuuri, mis soodustab eetilist äritegevust ja seaduste järgimist.

Kui tarnija äritegevuses avastatakse ebaseaduslikke või ebaeetilisi toiminguid, peab tarnija võtma vajalikud meetmed, et reageerida sellisele tegevusele asjakohaselt ja vältida sarnase tegevuse edasist esinemist.

Tarnijal peavad olema asjakohane juhtimissüsteem ja sisemised juhised, riskijuhtimise protseduurid ning sellega seotud koolitus ja ressursid. Need peavad olema õiges proportsioonis tarnija äritegevuse ulatuse ja laadiga.

2.2 Aus konkurents

Oma tegevuses peavad tarnijad edendama vaba ja ausat konkurentsi turul ning järgima kehtivaid konkurentsiseadusi. Tarnijad ei kasuta meetmeid, mille eesmärk on konkurentsi vältimine, piiramine või moonutamine. Tarnijad ei tohi olla seotud ühegi kunstlikult kõrgete või madalate hindade, turgude või klientide jagamise kokkuleppega ning nad ei tohi vahetada konkurentidega konfidentsiaalset teavet keelatud viisil.

Tarnijad peavad järgima kehtivaid konkurentsiseadusi ja muid kohaldatavaid konkurentsiõiguse juhiseid ning keelduma arutamast hindade, turuosade või muude tegevuste üle, mis takistavad, piiravad või moonutavad konkurentsi turul, või nendes kokku leppimisest.

2.3 Altkäemaksu ja korruptsiooni keeld

Enersense’is kehtib altkäemaksu ja korruptsiooni suhtes absoluutne nulltolerants. Altkäemaks ja korruptsioon on ebaseaduslik tegevus, mis võib põhjustada tõsiseid õiguslikke tagajärgi Enersense’ile ja väärtustele, mida me esindame.

Tarnijad ei tohi aktsepteerida mingit altkäemaksu ega korruptsiooni, mida otseselt või kolmandate isikute või vahendajate kaudu oma äritegevuses kasutatakse. Tarnijad ei tohi mingil juhul ise ega kolmandate isikute kaudu lubada ega pakkuda kellelegi raha või muid hüvesid ebaseadusliku ärikasumi saamiseks või otsuste mõjutamiseks ega tohi neil eesmärkidel raha või muid hüvesid teistelt inimestelt taotleda ega vastu võtta. Ärikingituste, kingituste ja meelelahutuse pakkumisel ja vastuvõtmisel tuleb järgida läbipaistvuse, õigluse ja sõltumatuse põhimõtteid.

2.4 Huvide konfliktid

Huvide konflikt tähendab, et tarnija rahalised või muud isiklikud asjaolud mõjutavad või võivad mõjutada selle osapoole lojaalsust, ametialaseid otsuseid või tööülesannete haldamist. Tarnijad peavad vältima äritehinguid ja olukordi, mis võivad põhjustada huvide konflikte. Tarnijad ei tohi otsida isiklikku kasu, kasutades ära oma positsiooni või Enersense’i vara, teavet või ärivõimalusi.

2.5 Vara ja privaatsuse kaitse

Enersense’i oskusteave, muud intellektuaalomandi õigused ja konfidentsiaalne teave (sealhulgas ärisaladused) on ettevõtte väärtuslik vara ja neid tuleb kaitsta. Enersense’i eduka äritegevuse ja maine jaoks on samuti ülioluline adekvaatselt kaitsta meie klientidelt ja muudelt sidusrühmadelt saadud konfidentsiaalset teavet.

Tarnijad peavad saadud konfidentsiaalset või tundlikku teavet käsitlema suurima konfidentsiaalsusega ja austama teiste osapoolte intellektuaalomandi õigusi. Tarnijad peavad järgima tavasid ja juhiseid, mis kaitsevad Enersense’i vara kahjustuste ja muude väliste ohtude eest ning tagavad, et Enersense’i või kolmandate isikute konfidentsiaalset teavet ei avaldata ilma loata. Tarnijad peavad võtma piisavad kaitsemeetmed, et valmistuda tööalaste infoturbega seotud ohtudeks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine peab alati toimuma seadusega lubatud eesmärkidel ja seda tuleb teha konfidentsiaalselt, järgides kehtivaid seadusi.

Tarnijatel peab olema asjakohane talitluspidevuse kava.

2.6 Ostmine ja suhted partneritega

Tarnijad peavad suhtlema ainult tuntud ja usaldusväärsete partneritega. Enne mis tahes koostöö alustamist vastavalt Enersense’i ostuprotsessile peavad tarnijad kontrollima oma tarnijate ja teiste partnerite tausta ning nende äritegevust.

Tarnijad ei tohi mingil kujul osaleda rahapesus, terrorismi rahastamises ega kuritegevuses ning nad peavad järgima kõiki kohaldatavaid sanktsiooniprogramme.

3 Inimesed

3.1 Ohutud ja tervislikud töötingimused

Enersense on pühendunud kõigile töötajatele ja tarnijatele turvalise ja tervisliku töökeskkonna loomisele. Usume, et iga tööõnnetus on välditav. Meie põhimõte on, et me ei tee tööohutuse osas järeleandmisi.

Iga tarnija on kohustatud tagama enda ja teiste inimeste ohutuse ning avastatud tööohutuse puudustest tuleb viivitamatult teatada.

Tarnijad peavad järgima tööohutuse seadusi, Enersense’i tööohutusnõudeid ning muid ohutus- ja tervishoiujuhiseid. Tarnijad peavad Enersense’i teavitama kõigist avastatud puudustest, mis on seotud ohutuse ja tervisekaitsejuhiste või kaitsemeetmetega.

Tarnijad peavad määrama organisatsioonis töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes vastutavad isikud.

Tarnijad peavad propageerima ennetavat tööohutuskultuuri, pakkuma tutvustavat algkoolitust ning tagama täieliku vastavuse tööohutusalastele õigusaktidele ja ohutusjuhistele ning pakkuma vastavat koolitust. Samuti peavad tarnijad tagama analüüsimise, tuvastamise ning ennetavate ja asendavate meetmete kasutamise teel asjakohase tegutsemise pärast õnnetust.

3.2 Töötingimused

Tarnija töötajate töötingimused peavad vastama vähemalt kehtivate siseriiklike tööõigusaktide, kollektiivlepingute ja rahvusvaheliste lepingutega kehtestatud miinimumnõuetele. Töötajate palk ja töötingimused peavad olema õiglased ja põhjendatud.

3.3 Inimõiguste ja tööga seotud õiguste austamine

Tarnijad peavad austama oma tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi ja tööga seotud õigusi ning soodustama nende rakendamist. Enersense ei aktsepteeri mingisugust inimõiguste ja tööga seotud õiguste rikkumist.

Tarnijad peavad austama töötajate õigust ühineda gruppidesse, liituda või mitte liituda ühingute ja kaubandusorganisatsioonidega ning pidada tööandjaga kollektiivseid läbirääkimisi.

Tarnijad ei tohi aktsepteerida mingit sunniviisilist tööd ega lapstööjõu kasutamist.

3.4 Võrdsed võimalused, mittediskrimineerimine ja ebasobiva kohtlemise ennetamine

Kõigi töötajate võrdne kohtlemine on üks Enersense’i põhiprintsiipe. Meie eesmärk on edendada avatud, otsest ja lugupidavat suhtlemist kõigi töötajate vahel.

Tarnijad ei tohi ei diskrimineerida kedagi etnilise päritolu, vanuse, soo, perekondliku olukorra, seksuaalse sättumuse, veendumuste, funktsionaalsete piirangute, poliitiliste vaadete ega muude sarnaste tegurite põhjal. Samuti ei tohi tarnijad aktsepteerida kiusamist ega ahistamist, näiteks vägivalda, seksuaalset ahistamist, sobimatuid karistusi või mis tahes liiki väärkohtlemist. Tarnijad peavad tagama oma töötajatele ahistamisest ja vägivallast vaba õhkkonna.

4 Keskkond

Enersense on kaasatud energiasektori elutsükli kõikidesse etappidesse ja me usume, et meie teenused on teel ühiskonna üha jätkusuutlikuma arengu suunas väga olulised.

Tarnijad peavad koostöös oma töötajate, klientide ja tarnijatega püüdma vähendada oma tegevuse keskkonnamõjusid ning tegutsema keskkonnaküsimustes ennetavalt, näiteks pidevalt keskkonnamõjusid mõõtes ja hinnates.

Tarnijad peavad oma teenuste keskkonnasõbralikkust pidevalt parandama, otsides aktiivselt vahendeid keskkonnale kahjulike mõjude vähendamiseks kogu teenuste elutsükli vältel. Sellist keskkonnamõju tuleks vähendada materjalide, protsesside asjakohase valimise ja kasutamise ning töötamise käigus tekkivate jäätmete ja heitkoguse minimeerimise kaudu.

Tarnijad peavad järgima keskkonnaalaseid õigusakte, keskkonnaga seotud lubasid ja muid kohaldatavaid korraldusi ning Enersense’i juhiseid. Tarnijate eesmärk peab olema vähendada või kõrvaldada tekkivate jäätmete hulka või muud kahjulikku mõju keskkonnale, näiteks materjali või jäätmete ringlussevõtuga.

Tarnijad peavad tagama, et nende töötajad oleksid teadlikud keskkonnanõuetest ja koolitaksid neid.

Tarnijad peavad püüdma keskkonnakahjustusi aktiivselt ennetada ja keskkonnakahjustusi ning kaebusi süsteemselt menetlema ning teavitama neid kõigist  asjaomastest osapooltest, sealhulgas Enersense’ist, kui mõjud laienevad ka Enersense’ile.

5 Rikkumised ja teatamine

Enersense’il või selle poolt määratud kolmandal osapoolel on õigus kontrollida käesoleva tegevusjuhendi täitmist ja auditeerida tarnijat sellega seoses.

Kui Enersense märkab, et tarnija ei järgi käesolevat tegevusjuhendit, teavitab Enersense sellest tarnijat. Tarnija peab viivitamata võtma Enersense’i juhistes märgitud parandusmeetmeid ja näitama nende rakendamist asjakohasel viisil. Enersense’il on siiski õigus tühistada tehtud tellimused, peatada tulevased tellimused ja/või tühistada tarnijaga sõlmitud leping, kui tarnija on rikkunud käesolevat tegevusjuhendit. Ka leping, mille osa see tegevusjuhend on, sisaldab sätteid lepingu lõpetamise kohta, ja tarnija saab aru, et selle tegevusjuhendi rikkumist võib pidada oluliseks lepingu rikkumiseks, mis annab Enersense’ile õiguse leping tarnijaga lõpetada.

Kui tarnija märkab või kahtlustab, et käesoleva tegevusjuhendi sätteid rikutakse, peab tarnija sellest viivitamatult teatama Enersense’i eetikakanalile (rikkumisest teavitamise kanal) e-posti aadressil ethics@enersense.com või posti teel aadressil Enersense International Plc, SVP, Legal, Konepajanranta 2, 28100 Pori, Finland, või pöörduma mõne muu Enersense’is kasutatava rikkumisest teavitamise kanali poole.

Samuti peab tarnija tagama, et tema töötajate, tarnijate ja muude peamiste sidusrühmade käsutuses oleks eetiliste juhiste ja eeskirjade rikkumistest teatamise kanal.