Oleme Enersense

Oleme heitmevabade energialahenduste elluviija

Enersense on tugevalt seotud heitmevaba ühiskonna loomisega, olles teerajaja nendel muutuvatel aegadel. Meie mitmekülgsed teenused aitavad tuua edu Baltikumi, Põhjamaade ja teistele rahvusvahelistele ettevõtetele tööstuses, energeetikas, telekommunikatsioonis ja ehitussektoris. Meie eesmärk on olla oma klientide peamine ja mitmekülgne partner energiapöörde elluviimisel. Enersense’is on 2000 töötajat 40 erinevas riigis, kes töötavad säästvama ja puhtama tuleviku nimel.

Eestis oleme keskendunud energeetikale ja telekommunikatsioonile. Varem tegutsesime Eestis Empoweri nime all. Me pöörame suurt tähelepanu kliendi rahulolule, teenuse kvaliteedile, keskkonnale ja tööohutusele. Selleks on meil juurutatud integreeritud juhtimissüsteem, mis vastab standarditele ISO 9001, ISO 14001, ja ISO 45001.

Eetikakanal (rikkumistest teatamine)

Enersense on pühendunud kõigis oma tegevustes seadusandluse kõrgeimate nõudete ja eetiliste põhimõtete järgimisele.

Meie rikkumistest teatamise teenus pakub võimalust teavitada Enersense’i konfidentsiaalselt väärkäitumise kahtlustest või meie eetiliste põhimõtete rikkumisest. Need võivad olla seotud näiteks järgnevaga:

  • rahapesu ja terrorismi tõkestamine
  • keskkonnakaitse
  • andmekaitse ja privaatsus
  • konkurentsialased õigusaktid ja ettevõtte tulumaksuga seotud küsimused
  • väärtpaberituru rikkumised

Eetikakanalit ei tohiks kasutada kaebuste esitamiseks ega isiklike vaidlustega seotud probleemidest teavitamiseks. Neid tuleks lahendada koos tegelike vastutavate isikutega.

Eetikakanal on oluline vahend riskide vähendamiseks ja usalduse säilitamiseks meie tegevuse vastu, võimaldades meil varakult avastada võimalikke väärkäitumisi ja nendele reageerida. Kõiki heas usus esitatud teateid uuritakse erapooletult ja konfidentsiaalselt.

Enersense’i töötajad võivad võtta ühendust ka oma juhi või õigusosakonnaga.

Saate esitada teate siin.

Enersense sijoittajalle - Hallinnointi

Meie põhitegevus Eestis

Energeetika

Tulevik on targa elektrivõrgu päralt, mida iseloomustab kolm suurt trendi: taastuvenergeetika kasv, kohalik mikrotootmine ja igapäevaelu laiem elektrifitseerimine. Need trendid suurendavad vajadust investeerida üha enam elektrivõrkude ümberehitusse ja nende nutikamasse opereerimisse. Meie pikaajaline kogemus ja uudsed lahendused aitavad meid liikuda kiiremini targa elektrivõrgu suunas. Oleme energiatootjate, võrguettevõtete ja –müüjatega teinud koostööd juba aastakümneid ning energiasektori põhjalik tundmine annab meile selge konkurentsieelise.

Telekommunikatsioon

Ülikiire interneti levik ja tungimine üha sügavamale igapäevaellu muudab selle sarnaseks elektriga, mis peab olema kättesaadav alati ja kõikjal. Selleks on vaja luua kiire ja turvaline andmeside võrk ning Enersense on selles vallas selge liider. Meil on pikaajaline kogemus televõrkude ehitamisel ja hooldamisel ning tänapäevase fiiber-optikal põhineva võrgu ehitamine on meie tuumkompetents.

Tuuleparkide hooldus ja remont

Enersense on osalenud peaaegu kõikide Eesti tuuleparkide ehitamisel või hooldamisel. Lisaks Eestile on meie toel rajatud mitmeid tuuleparke Soomes ja Leedus. Lisaks projekteerime ja ehitame ning hooldame unikaalse konfiguratsiooniga elektrivõrgust sõltumatuid hübriidsüsteeme, kuhu on lisaks akudele kaasatud nii tuule- kui ka päikeseenergia. Need sobivad eriti väikesaartele või eraldiseisvate asumite elektriga varustamiseks. Tuuleparkide hoolduse ja remondiga tegeleb  Empower 4Wind.

Enersense tuulivoimapuisto

Missioon

Oleme kasumliku äritegevuse kaudu energiarevolutsioonis kesksel kohal.

Visioon

Oleme märkimisväärsed heitmevaba ühiskonna elluviijad.

Enersensen palvelut

Jätkusuutlikkus Enersense’s

Enersense on võtnud kohustuseks lähtuda oma äritegevuses kõrgeimatest juriidilistest ja eetilistest standarditest. Need hõlmavad vastutust oma töötajate, koostööpartnerite ja laiemalt kogu ühiskonna ees.

Käitumiskoodeks

Enersense käitumiskoodeksi eesmärk on määratleda üldised põhimõtted, mida kõik Enersense töötajad ja tarnijad on kohustatud oma igapäevastes tegevustes järgima. Teisisõnu määrab käitumiskoodeks meie suhtlusviisi – omavahel, klientide, tarnijate ja teistega. Enersense on määratlenud kolm valdkonda tagamaks jätkusuutlikkuse ja meie pideva töö vastutustundliku ettevõttena. Need valdkonnad on:

  • Ettevõtlus
  • Inimesed
  • Keskkond

Tööohutus on prioriteet

Meie töötajate ja koostööpartnerite ohutus ning tervis on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Me ei tee järeleandmisi tööohutusega seotud küsimustes ning nõuame endalt ja oma koostööpartneritelt kõrgemaite tööohutuse standardite järgimist.

Enersense keskendub ennetavale ohutuskultuurile, mis tähendab pidevat tööohtude tuvastamist ja kõrvaldamist. Me järgime järjepidevalt kogu ettevõtte ohutustaset erinevate ennetavate tegevuste ja mõõdikute abil.

Enersense’l on ISO45001:2018 sertifikaat (töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem).

Mitmekesisus Enersense’s

Arvestame kõikide inimeste isikupära ja mitmekesisust; tagame kõikidele töötajatele võrdse kohtlemise ja võimalused oma potentsiaali realiseerimiseks.

Pakume võrdseid võimalusi

Me ei diskrimineeri kedagi etnilise või kultuurilise tausta, nahavärvi, soo, perekonnaseisu, seksuaalse orientatsiooni, uskumuste, puuete, vanuse, poliitiliste vaadete või muude sedalaadi tegurite alusel. Soovime tagada kõikidele võrdsed võimalused oma potentsiaali realiseerimiseks.

Hindame inimeste individuaalseid oskusi ja vajadusi

Me arvestame kõigi meie töötajate oskusi ja vajadusi ning püüame leida neile kõige sobivama väljakutse. Toetame inimeste isiklikku arengut ning tööalast arengut ettevõtte sees. Keskendume töötajate tervishoiule ning haiguste ennetamisele.

Keskendume kliendile

Meie eesmärk on tagada parim kliendikogemus – mitte ainult Enersense enda klientidele, vaid ka meie klientide klientidele. Klientide rahulolu mõõtmiseks kasutame Net Promotion Score (NPS), mida mõõdame ja analüüsime regulaarselt.

Oleme avatud

Avatus on üks meie väärtustest. Me räägime avatult ja selgelt oma töötajate ja kõikide huvirühmadega oma eesmärkidest ja saavutustest.