Käitumiskoodeks ja eetikakanal

Eetikakanal (rikkumistest teatamine)

Enersense on pühendunud kõigis oma tegevustes seadusandluse kõrgeimate nõudete ja eetiliste põhimõtete järgimisele.

Meie rikkumistest teatamise teenus pakub võimalust teavitada Enersense’i konfidentsiaalselt väärkäitumise kahtlustest või meie eetiliste põhimõtete rikkumisest. Need võivad olla seotud näiteks järgnevaga:

  • rahapesu ja terrorismi tõkestamine
  • keskkonnakaitse
  • andmekaitse ja privaatsus
  • konkurentsialased õigusaktid ja ettevõtte tulumaksuga seotud küsimused
  • väärtpaberituru rikkumised

Eetikakanalit ei tohiks kasutada kaebuste esitamiseks ega isiklike vaidlustega seotud probleemidest teavitamiseks. Neid tuleks lahendada koos tegelike vastutavate isikutega.

Eetikakanal on oluline vahend riskide vähendamiseks ja usalduse säilitamiseks meie tegevuse vastu, võimaldades meil varakult avastada võimalikke väärkäitumisi ja nendele reageerida. Kõiki heas usus esitatud teateid uuritakse erapooletult ja konfidentsiaalselt.

Enersense’i töötajad võivad võtta ühendust ka oma juhi või õigusosakonnaga.

Saate esitada teate siin.