Elektripaigaldiste mõõtmised ja katsetused

Elektripaigaldistes vajalike katsetuste ja mõõtmistega tegeleb Enersense EAK poolt akrediteeritud Katselabor.

Katselabor omab võimekust tegutseda kogu Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu territooriumil.

Laboril on akrediteeritud ja kasutusel standardiseeritud mõõtemeetodid järgmiste mõõtmiste teostamiseks:

  1. Pinnase eritakistuse mõõtmine (Wenneri meetod)
  2. Maandustakistuse mõõtmine erinevatel meetoditel *1
  3. Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll
  4. Isolatsioonitakistuse mõõtmine, kuni 10kV pingega
  5. Rikkevoolukaitselülitite kontroll
  6. Rikkesilmuse näivtakistuse kontroll
  7. Puutepingete mõõtmine KP ja MP paigaldistes *1
  8. Valgustustiheduse mõõtmised

*1 Sobiv mõõtemeetod valitakse kliendiga koostöös.

Enersense Digital services.

Kirjeldatud mõõtmiste teostamiseks vajalikud mõõtemeetodid on kirjeldatud akrediteerimistunnistuse lisas L115 toodud standardites.

*Kui soovitakse, et labor teostaks mõõtmisi väljatoodust erinevate mõõtemeetoditega, tuua see nõue välja pakkumise küsimisel ja tellimuses. Labori esindaja arutab tellijaga teema läbi ja otsustab edasise tegevuse.

*Tellija poolt vastavusavalduse soovimisel katsetuste ja mõõtmiste tulemuste suhtes, tuleb pakkumise küsimisel ja tellimuses otsustusreegel selgelt määratleda. Labori esindaja arutab tellijaga teema läbi ja otsustab edasise tegevuse.

*Kaebuste osas labori tegevuse kohta palun võtta ühendust Katselabori esindajaga.

 

Tunnistus

Katsetööde tellimus

Küsige meie asjatundjatelt rohkem!

Jaan Pukk
Katselabori juhataja

Küsi lisa