Privaatsusavaldus tööle kandideerijate jaoks

Privaatsusavaldus tööle kandideerijate jaoks

Viimati värskendatud: 2. november 2020

Teie privaatsus on meile oluline ja teeme kõvasti tööd, et kaitsta teie teavet. See privaatsusavaldus, mis põhineb isikuandmete kaitse üldmäärusel (EL) 2016/679 („GDPR“) kirjeldab seda, milliseid isikuandmeid Enersense töötleb, kuidas ta neid töötleb ja millistel eesmärkidel ta seda teeb.

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Enersense Oy
Registrinumber: 2442767-4
Konepajanranta 2
28100 Pori, SOOME

edaspidi “Enersense”

2. Kontaktteave selle registri jaoks

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või oma ELi andmekaitsemäärusest tulenevate õiguste kasutamise kohta, võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga. Võtke meie andmekaitseametnikuga ühendust e-posti teel aadressil dpo@enersense.com .

3. Registri nimi

Tööle kandideerijate ja CV-de register („register“).

4. Töötlemise olemus, eesmärgid ja õiguslik alus

Register sisaldab tööle kandideerijate kohta teavet, mis on vajalik töösuhte loomiseks tööle kandideerija ja Enersense’i, tema sidusettevõtete või klientide vahel.

Andmekaitsemääruste alusel töötleb Enersense isikuandmeid järgmisel õiguslikul alusel.

Isikuandmete töötlemise eesmärkTöötlemise õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine on vajalik, et võtta enne lepingu sõlmimist meetmeid vastavalt andmesubjekti taotlusele.Leping
Isikuandmete töötlemine on vabadele ametikohtadele kandideerimisel ja seega Enersense’i, selle sidusettevõtete või klientidega töölepingu sõlmimiseks vajalik eeltingimus.

Isikuandmeid töödeldakse vaid selles ulatuses, nagu see on vajalik tööle kandideerija kandideeritavale ametikohale või muudele Enersense’i vabadele töökohtadele sobivuse hindamiseks.

Isikuandmeid võidakse kasutada, et võtta kandidaadiga ühendust muude Enersense’i vabade töökohtade osas, mis kandidaadile sobida võiksid.
Õigustatud huvi

Potentsiaalsete töötajate otsimist ja tööle kandideerijatele töökoha pakkumist võib pidada vastutava töötleja õigustatud huviks. Vastutav töötleja tagab, et isikuandmete töötlemine on andmesubjekti huvide suhtes proportsionaalne ja vastab tema ootustele.

Andmesubjektil on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine vastavalt ELi andmekaitsemäärusest tulenevatele nõuetele, arvestades et töötlemine tugineb Enersense’i õigustatud huvile.

Enersense on viinud läbi ka tasakaalustatuse testi, nagu on määratlenud andmekaitseasutus, tagamaks et andmesubjekti huve võetakse arvesse.
Isikuandmeid võidakse koguda ja värskendada värbamisprotsessi käigus ilma kandidaadi nõusolekuta ka näiteks järgmistest muudest allikatest:
 • kandidaadi soovitajad;
 • Enersense’i koostööpartnerid; või
 • värbamisteenuseid osutavad ettevõtted või ametiasutused.
Isikuandmeid, mis on seotud isiksusetestide ja sobivuse hindamise testidega, võidakse koguda ilma andmesubjekti nõusolekuta, et teha kindlaks kandidaadi sobivus.
Nõusolek

Andmesubjekti nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega ning mis annab vastutavale töötlejale isikuandmete töötlemiseks õigusliku aluse.
Kui see on seadusega nõutud või lubatud, võib Enersense töödelda isikuandmeid (nt isiklik krediidiinfo, karistusregistri teave, ohutushindamiste või meditsiiniliste läbivaatuste tulemused) selleks, et viia läbi võimalik töölevõtmise-eelne taustakontroll ja töötaja usaldushindamine.

Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti niisuguse teabe hankimisest ette.
Seaduslik kohustus

5. Profiilimine

Isikuandmete töötlemine hõlmab profiilimist. Allolevas punktis 5 määratletud isikuandmeid kasutatakse kandidaadi sobivuse ja pädevuse hindamiseks seoses kõnealuse ametikohaga. Seega on profiilimise eesmärk rahuldada nii tööandja vajadust saada endale pädev tööjõud kui ka töötaja vajadust olla palgatud sobivale ametikohale. Profiilimise usaldusväärsuse tõhustamiseks võidakse kasutada tehisintellekti. Siiski ei sisalda profiilimine täielikult automatiseeritud otsuseid. Hindamise viivad läbi ja otsuseid langetavad pädevad ning kvalifitseeritud värbamisspetsialistid.

6. Registris sisalduvate isikuandmete kategooriad

Register võib sisaldada andmesubjekti kohta järgmisi isikuandmeid:

Isikuandmed

 • ees- ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (nt postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress)
 • sünniaeg
 • kodakondsus

Kandideerimisavalduses ja seotud dokumentides sisalduv teave

 • keeled
 • tööluba, sealhulgas selle kehtivus ja piirangud
 • juhiloa olemasolu ja auto kasutamise võimalus
 • töökogemus
 • haridus, sealhulgas tunnistused ja muud erioskused
 • valmisolek tööle asumiseks
 • palgasoov
 • muud isikuandmed, mille andmesubjekt on oma CVs esitanud

Värbamisprotsessi käigus kogutud ja töödeldud andmed

 • teave, mille kandidaat on esitanud vastutava andmetöötleja veebisaidil oleva vestlusteenuse kaudu
 • kandidaadi soovid seoses tööülesannetega
 • ametikoht, millele kandideeritakse
 • teave, mille andmesubjekt on esitanud tööintervjuul sobivustestide ja soovituste kohta

Registris olevaid isikuandmeid säilitatakse kaks aastat alates viimase värskendamise kuupäevast. Tööle kandideerija võib oma teavet värskendada, logides Registrisse isikliku salasõnaga sisse.

7. Isikuandmete allikad

Isikuandmeid kogutakse peamiselt tööle kandideerijalt, kes esitab vajalikud üksikasjad ja laadib oma CV registrisse üles. Samuti võidakse isikuandmeid koguda Enersense’i kontserni ettevõtete tööle kandideerijate registritest.

Isikuandmeid võidakse andmesubjekti nõusolekul koguda ka teistest allikatest, näiteks kandidaadi soovitajatelt, Enersense’i koostööpartneritelt või värbamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt või ametiasutustelt.

Tööle kandideerija isikuandmeid võidakse koguda ja värskendada ka ilma andmesubjekti nõusolekuta, kui seda lubavad või nõuavad õigusaktid.

8. Isikuandmete edastamine ja isikuandmete saajate kategooriad

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma andmesubjekti nõusolekuta. Sellegipoolest võidakse isikuandmeid edastada Enersense’i sidusettevõtetele ülalpool määratletud töötlemise eesmärkide piires ja järgmistel asjaoludel.

Enersense’i kontsern Isikuandmeid võidakse edastada Enersense’i sidusettevõtetele ülalpool määratletud töötlemise eesmärkide piires.

Kliendiettevõtted ja teenusepakkujad Isikuandmeid võib andmesubjekti nõusolekul edastada neile Enersense’i ja selle sidusettevõtete klientidele, kelle tööülesannetesse andmesubjekti võidakse kaasata. Lisaks võidakse tööle kandideerija sobivuse hindamiseks kasutatud isikuandmeid edastada kandidaadi nõusolekul neile partneritele, kes aitavad Enersense’i või selle sidusettevõtteid värbamisprotsessis. Teavet, mille andmesubjekt on edastanud vestlusteenuse kaudu, võidakse edastada vestlusteenuse pakkujale, tuginedes vastutava andmetöötleja õiguslikule huvile.

Isikuandmeid ei edastata väljaspoole Euroopa Liitu („EL“) või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“), välja arvatud juhul, kui see on vajalik ülalpool määratud töötlemise eesmärkidel. Kui isikuandmed edastatakse väljaspoole ELi või EMPd, peab Enersense rakendama sobivaid ohutusmeetmeid, et järgida kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud nõudeid. Näiteks võib Enersense vastavalt Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardsetele andmekaitseklauslitele sõlmida väljaspool ELi või EMPd tegutseva kliendiga lepingu.

9. Töötlemise turvalisus

Enersense on rakendanud piisavaid tehnilisi ja korralduslikke andmekaitsemeetmeid, et kaitsta andmesubjektide isikuandmeid kadumise, väärkasutamise või muu samaväärse ebaseadusliku ligipääsu eest. Isikuandmete turvaline töötlemine tagatakse juhiste andmise ja ligipääsui haldamise teel, et anda andmetele ligipääs Enersense’i või selle sidusettevõtete kindlaksmääratud töötajatele. Isikuandmeid töötlevad vaid töötajad, kellel on oma töökohustuste raames vastav õigus seda teha.

Andmeturve on Enersense’i põhiväärtuste seas kesksel kohal. Seetõttu hinnatakse ja arendatakse andmeturvet regulaarselt.

10. Tööle kandideerija õigused andmesubjektina

Andmesubjekt võib kasutada oma õiguseid, võttes ühendust andmekaitseametnikuga, kasutades selleks punktis 2 esitatud teavet. Andmesubjektil on GDPRist tulenevalt järgmised õigused.

 • Õigus saada kinnitus selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmetega.
 • Õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike andmete parandamist või täiendamist.
 • Õigus nõuda end puudutavate isikuandmete kustutamist.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist, kui see on vastavalt GDPRile kohaldatav.
 • Õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, ja õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine, kui see on vastavalt GDPRi nõuetele kohaldatav.
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPRi.

11. Selle privaatsusavalduse värskendamine

Enersense püüab pidevalt oma teenuseid arendada ja jätab endale seega õiguse seda privaatsusavaldust muuta. Samuti võidakse seda privaatsusavaldust värskendada, et see kajastaks mis tahes muudatusi kohaldatavates õigusaktides. Enersense soovitab andmesubjektidel see privaatsusavaldus aeg-ajalt üle vaadata. Samuti võib Enersense andmesubjekte otse teavitada, saates neile teavituse värskenduste kohta, mis võivad andmesubjekte oluliselt mõjutada.