Privaatsusavaldus tööotsijate jaoks

Privaatsusavaldus tööotsijate jaoks

Viimati uuendatud: 13. jaanuaril 2023

Teie privaatsus on meile oluline ning me pingutame teie teabe kaitsmiseks. Selles privaatsusavalduses, mis põhineb (EL) isikuandmete kaitse üldmäärusel 2016/679 (GDPR), on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid Enersense töötleb ning kuidas ja millistel eesmärkidel andmeid töödeldakse.

1. Isikuandmete töötleja

Enersense International ja/või Enersense’i kontserni ettevõtted

edaspidi: Enersense

2. Kontaktandmed selle registri asjus

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või EL-i andmekaitsemäärusest tulenevate õiguste kasutamise kohta, siis võite meiega ühendust võtta. Võtke meiega ühendust meili teel, aadressil privacy@enersense.com

3. Registri nimi

Tööotsija ja CV-register (edaspidi: register).

4. Töötlemise laad, eesmärgid ja õiguslik alus

Register sisaldab tööotsijate andmeid, mis on vajalikud töösuhte sõlmimiseks tööotsija ja Enersense’i, selle sidusettevõtete või klientide vahel.

Andmekaitsemääruste alusel töötleb Enersense isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Isikuandmete töötlemise eesmärkTöötlemise õiguslik alus
Sellise lepingu täitmine, milles andmesubjekt on osaline, või andmesubjekti taotlusel meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist.Leping
Isikuandmete töötlemine on vajalik eeltingimus avatud ametikohtadele kandideerimiseks ja seega töölepingu sõlmimiseks Enersense'i, selle tütarettevõtete või nende klientidega.

Isikuandmeid töödeldakse ainult sel määral, kui see on vajalik selleks, et hinnata tööotsija sobivust soovitud ametikohale või muule Enersense’is vabale ametikohale.

Isikuandmeid võib kasutada selleks, et võtta tööotsijaga ühendust teiste Enersense’is vabade ametikohtade asjus, mis võiksid tööotsijale sobida.
Õigustatud huvi

Potentsiaalsete töötajate otsimist ja tööotsijatele töö pakkumist võib pidada vastutava töötleja õigustatud huvideks. Vastutav töötleja tagab selle, et isikuandmete töötlemine on vastavuses andmesubjekti huvidega ning vastab tema ootustele.

Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele EL andmekaitsemääruse alusel, juhul kui töötlemine põhineb Enersense’i õigustatud huvil.

Enersense on teinud ka andmekaitseasutuse määratletud tasakaalustatuse testi, et tagada andmesubjekti huvide arvessevõetus.
Tööotsija nõusolekul võidakse isikuandmeid koguda ja ajakohastada värbamisprotsessi edenedes muudest allikatest, nagu näiteks
• tööotsija soovitajad
• Enersense’i koostööpartnerid või
• värbamisteenuseid pakkuvad ettevõtted või asutused.
Isiksuse ja ametikohale sobivuse hindamise testidega seotud isikuandmeid võib koguda andmesubjekti nõusolekul, et teha kindlaks tööotsija sobivus.
Nõusolek

Andmesubjekti nõusolek on tema vabalt antud, konkreetne, teadlik ja üheselt mõistetav tahteavaldus, millega ta avalduse või selgelt jaatava tegevuse kaudu annab nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks, mis annab vastutavale töötlejale õigusliku aluse isikuandmete töötlemiseks.
Kui see on seadusega nõutav või lubatav, võib Enersense töödelda isikuandmeid (nt isiklik krediidiinfo, karistusregistri teave, ohutusandmed või meditsiiniliste testide tulemused) võimaliku värbamiseelse taustauuringu või töötaja usaldusväärsuse hindamise läbiviimiseks.

Vastutav töötleja annab andmesubjektile selliste andmete kogumisest ette teada.
Seaduslik kohustus

5. Profiilimine

Isikuandmete töötlemine hõlmab profiilimist. Punktis 5 määratletud isikuandmeid kasutatakse selleks, et hinnata tööotsija sobivust ja pädevust kõnealusele ametikohale. Seega on profiilimise eesmärk rahuldada nii tööandja vajadus värvata pädevaid töötajaid ning töötaja vajadus saada tööle sobivale ametikohale. Profiilimise usaldusväärsuse suurendamiseks võidakse kasutada tehisaru. Kuid profiilimine ei hõlma täielikult automatiseeritud otsuseid. Hindavad ja otsustavad pädevad ja kvalifitseeritud värbamisspetsialistid.

6. Registris sisalduvate isikuandmete kategooriad

Register võib sisaldada andmesubjekti kohta järgmiseid isikuandmeid:

Isiklikud andmed

 • eesnimi ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress)
 • sünnikuupäev
 • rahvus

Kandideerimisavalduses ja sellega seotud dokumentides sisalduv teave

 • keeleoskus
 • tööluba, sealhulgas selle kehtivus ja piirangud
 • juhiluba ja auto kasutamise võimalus
 • töökogemus
 • haridus, sealhulgas sertifikaadid ja muud erioskused
 • tööleasumise valmidus
 • palgasoov
 • muud isikuandmed, mis andmesubjekt on oma CV-s esitanud

Värbamisprotsessi käigus kogutavad ja töödeldavad andmed

 • Andmed, mis tööotsija on esitanud vastutava töötleja veebilehel vestlusteenuse kaudu
 • tööotsija soovid tööülesannete kohta
 • ametikohad, millele kandideeritakse
 • andmed, mis andmesubjekt on andnud tööintervjuul sobivustestide ja soovituste kohta

Registris olevaid isikuandmeid säilitatakse 2 aastat alates viimatisest uuendamisest. Tööotsija võib oma andmeid ajakohastada, logides registrisse isikliku parooliga.

7. Isikuandmete allikad

Isikuandmeid kogutakse ennekõike tööotsijalt, kes täidab vajalikud vormid ning laeb oma CV registrisse. Isikuandmeid võidakse koguda ka Enersense’i kontserni ettevõtete tööotsijate registritest.

Isikuandmeid võidakse andmesubjekti nõusolekul koguda ka muudest allikatest nagu näiteks tööotsija soovitajad, Enersense’i koostööpartnerid või värbamisteenuseid pakkuvad ettevõtted või asutused.

Isiksuse ja ametikohale sobivuse hindamise testidega seotud isikuandmeid võib koguda andmesubjekti nõusolekul, et teha kindlaks tööotsija sobivus.

8. Isikuandmete edastamine ja isikuandmete saajate kategooriad

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele pooltele ilma andmesubjekti nõusolekuta. Eelmainitule vaatamata võidakse isikuandmeid edastada Enersense’i sidusettevõtetele eespool määratletud töötlemiseesmärkide piires järgmistel juhtudel:

Enersense’i kontserni siseselt: Isikuandmeid võidakse edastada Enersense’i sidusettevõtetele eespool määratletud töötlemiseesmärkide piires.

Ärikliendid ja teenusepakkujad: Andmesubjekti nõusoleku alusel võidakse isikuandmeid edastada neile Enersense’i ja tema sidusettevõtete äriklientidele, kelle jaoks võib andmesubjekt täita tööülesandeid. Tööotsija nõusolekul võidakse lisaks isikuandmeid, mida kasutatakse tööotsija sobivuse hindamiseks, edastada Enersense’i või
tema sidusettevõtete partneritele, kes abistavad värbamisel. Andmeid, mida andmesubjekt on andnud vestlusteenuse kaudu, võidakse edastada vestlusteenuse pakkujale, lähtudes vastutava töötleja õigustatud huvist.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liidu (EL) ega Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) territooriumi, välja arvatud juhul, kui see on vajalik eespool määratletud töötlemiseesmärkidega seoses. Juhul, kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i või EMP-d, rakendab Enersense sobivaid kaitsemeetmeid, et täita kohalduvate andmekaitseseaduste nõudeid. Näiteks võib Enersense sõlmida lepingu kliendiga, kes tegutseb väljaspool EL-i või EMP-d, järgides Euroopa Komisjonis vastu võetud standardseid andmekaitseklausleid.

9. Töötlemise turvalisus

Enersense’il on kasutusel asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised andmeturbevahendid, et kaitsta andmesubjektide isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse või muu samaväärse ebaseadusliku ligipääsu eest. Isikuandmete turvaline töötlemine on tagatud juhiste andmisega ning ligipääsuhalduse rakendamisega, et võimaldada ligipääs Enersense’i või selle sidusettevõtete määratud töötajatele. Isikuandmeid töötlevad ainult need töötajad, kellel on oma tööülesannete raames selleks õigus.

Andmete turvalisus on keskne osa Enersense’i põhiväärtustest. Seetõttu hindame ja arendame andmeturvet regulaarselt.

10. Tööotsija õigused andmesubjektina

Andmesubjekt saab oma õiguste kasutamiseks võtta ühendust andmekaitseametnikuga, kasutades punktis 2 esitatut teavet. Andmesubjektil on GDPR-i kohaselt järgmised õigused:

 • Õigus saada kinnitust selle kohta, kas temaga seotud isikuandmeid töödeldakse ning kui töödeldakse, siis õigus oma isikuandmetele ligi pääseda.
 • Õigus ebaõigeid või mittetäielikke andmeid parandada või täiendada.
 • Õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist.
 • Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on GDPR-i järgi kohaldatav.
 • Õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mis ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

11. Selle privaatsusavalduse ajakohastamine

Enersense püüab oma teenuseid pidevalt edasi arendada ning seetõttu jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. Seda privaatsusavaldust võidakse ka ajakohastada, et kajastada muudatusi kohalduvates seadustes. Enersense soovitab andmesubjektidel see privaatsusavaldus aeg-ajalt üle vaadata. Enersense võib andmesubjekte ka otse informeerida, saates neile teate uuenduste kohta, mis andmesubjekti oluliselt mõjutavad.